Triphenylamine-Phthalocyanine Based Sensitizer for Sensitization of Nanocrystalline TiO2 Films

“Triphenylamine-Phthalocyanine Based Sensitizer for Sensitization of Nanocrystalline TiO2 Films,” Giribabu, L.; Singh, V. K.; Kumar, Ch. V.; Soujanya, Y.; Reddy, P. Y.; Kantam, M. L. Solar Energy, 85, 1204-1212, (2011).

https://doi.org/10.1016/j.solener.2011.02.027

5.30.2017